Kristi James Whitehead - Courses Taught

Course Last Taught %A+B %A %B %C %D %F %W
BIOL 1032014 60.1 28.9 31.2 24.1 7.1 4.9 3.8
MICR 3052015 77.4 39.6 37.8 15.7 5.1 1.2 0.6
MICR 4002015 77.7 48.1 29.6 16.5 3.4 1.9 0.5
MICR 4012012 75 48.0 27.0 12.0 7.0 5.0 1.0
MICR 4052014 91.9 81.1 10.8 8.1 - - -
MICR 4312012 95.8 72.9 22.9 2.1 2.1 - -
MICR 4932015 98.1 90.8 7.3 - 0.9 - 0.9
MICR 8072015 - - - - - - 100.0

Detailed Course History

Course Semester Year %A+B %A %B %C %D %F %W
BIOL 103Fall 2013 57 31.8 25.2 27.1 6.2 4.6 5.0
BIOL 103Fall 2014 63.3 25.8 37.5 21.0 8.1 5.2 2.4
MICR 305Spring 2013 72.4 39.1 33.3 18.4 6.9 1.2 1.2
MICR 305Spring 2014 78.1 38.1 40.0 15.2 5.7 1.0 -
MICR 305Spring 2015 79.9 41.0 38.9 14.4 3.6 1.4 0.7
MICR 400Spring 2012 78.6 47.6 31.0 16.7 - 4.8 -
MICR 400Spring 2013 89.6 58.3 31.3 6.3 2.1 2.1 -
MICR 400Spring 2014 69.7 51.8 17.9 25.0 5.4 - -
MICR 400Spring 2015 75 36.7 38.3 16.7 5.0 1.7 1.7
MICR 401Fall 2011 84 58.0 26.0 8.0 4.0 2.0 2.0
MICR 401Fall 2012 66 38.0 28.0 16.0 10.0 8.0 -
MICR 405Fall 2013 88.9 81.5 7.4 11.1 - - -
MICR 405Fall 2014 100 80.0 20.0 - - - -
MICR 431Fall 2012 95.8 72.9 22.9 2.1 2.1 - -
MICR 493Fall 2012 100 81.8 18.2 - - - -
MICR 493Spring 2012 100 76.5 23.5 - - - -
MICR 493Fall 2013 93.3 93.3 - - - - 6.7
MICR 493Spring 2013 100 94.1 5.9 - - - -
MICR 493Fall 2014 100 93.3 6.7 - - - -
MICR 493Spring 2014 94.1 94.1 - - 5.9 - -
MICR 493Spring 2015 100 100.0 - - - - -
MICR 807Spring 2015 - - - - - - 100.0