Michal Maria Jerzmanowski - Courses Taught

Course Last Taught %A+B %A %B %C %D %F %W
APEC 8992013 100 100.0 - - - - -
ECON 2122009 40.5 24.3 16.2 29.7 13.5 16.2 -
ECON 3102014 64.8 27.6 37.2 21.8 5.1 2.6 5.8
ECON 3152013 53.8 27.5 26.3 21.6 9.1 9.9 5.7
ECON 4132014 70.3 40.1 30.2 12.0 5.7 7.3 4.7
ECON 8052007 80 65.0 15.0 17.5 - - 2.5
ECON 8412013 90.5 81.0 9.5 - - - 9.5

Detailed Course History

Course Semester Year %A+B %A %B %C %D %F %W
APEC 899Spring 2013 100 100.0 - - - - -
ECON 212Fall 2009 40.5 24.3 16.2 29.7 13.5 16.2 -
ECON 310Spring 2010 71.2 38.5 32.7 15.4 5.8 1.9 5.8
ECON 310Fall 2013 70 27.5 42.5 15.0 2.5 - 12.5
ECON 310Spring 2014 56.3 18.8 37.5 31.3 6.3 4.7 1.6
ECON 315Fall 2006 67.9 28.6 39.3 14.3 10.7 3.6 3.6
ECON 315Fall 2007 51.8 40.7 11.1 25.9 - 3.7 18.5
ECON 315Spring 2007 52.4 40.5 11.9 26.2 2.4 11.9 7.1
ECON 315Fall 2008 59 35.9 23.1 23.1 2.6 5.1 10.3
ECON 315Spring 2008 62.8 37.1 25.7 14.3 14.3 8.6 -
ECON 315Fall 2009 39.6 16.3 23.3 27.9 16.3 14.0 2.3
ECON 315Fall 2010 56.7 18.9 37.8 27.0 5.4 8.1 2.7
ECON 315Fall 2011 56.5 30.4 26.1 19.6 4.4 15.2 4.4
ECON 315Spring 2011 60.7 25.0 35.7 17.9 12.5 7.1 1.8
ECON 315Fall 2012 59.1 22.7 36.4 22.7 11.4 4.6 2.3
ECON 315Spring 2012 46.9 27.7 19.2 17.0 8.5 12.8 14.9
ECON 315Spring 2013 39.2 15.7 23.5 23.5 15.7 17.7 3.9
ECON 413Spring 2007 93.8 75.0 18.8 - - 6.3 -
ECON 413Spring 2008 86.8 60.5 26.3 2.6 2.6 2.6 5.3
ECON 413Spring 2009 66.7 28.2 38.5 20.5 - 10.3 2.6
ECON 413Spring 2010 63.2 47.4 15.8 - 15.8 15.8 5.3
ECON 413Spring 2011 69.5 38.9 30.6 16.7 2.8 5.6 5.6
ECON 413Spring 2012 50 19.2 30.8 19.2 11.5 7.7 11.5
ECON 413Spring 2014 61.1 16.7 44.4 16.7 16.7 5.6 -
ECON 805Fall 2007 80 65.0 15.0 17.5 - - 2.5
ECON 841Spring 2009 90 70.0 20.0 - - - 10.0
ECON 841Fall 2011 81.8 81.8 - - - - 18.2
ECON 841Fall 2012 88.9 77.8 11.1 - - - 11.1
ECON 841Fall 2013 100 100.0 - - - - -